FREE IELTS Trial Class

THỜI GIAN: 2:00pm-4:00pm, Thứ bảy, ngày 7/12/2019
ĐỊA ĐIỂM: Saigon English, A4-10 Saigon Royal, 34-35 Ben Van Don Street, District 4, HCMC